Klic Imobiliare utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidență al cadastrului general are că obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeași localitate. Ea se efectuează de către birourile de carte funciară ale judecătoriilor, pentru imobilele situate în rază teritorială de activitate a acestora.
Unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localități apartianad aceluiași proprietar, formează corpul de proprietate ce se înscrie în cartea funciară. Mai multe corpuri de proprietăți, de pe teritoriul aceleiași localități aparțînând unui proprietar, formează partida să cadastrală ce se înscrie în aceeași carte funciară. Cărțile funciare întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localități alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ține de către biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială de activitate este situat bunul respectiv. Acest registru se întregește cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicând numărul cadastral al parcelelor și numărul de ordine al cărților funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor și cu o mapă în care se vor păstra cererile de înscriere împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.


Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei și numele localității în care este situat imobilul precum și din 3 părți:
A. Partea I ,referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numărul de ordine și cel cadastral al fiecărui imobil;
b) suprafață terenului, categoria de folosință și după caz construcțiile;
c) amplasamentul și vecinătățile;
d) valoarea impozabilă.
B. Partea a ÎI-a referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
c) stramutarile proprietății;
d) servitutiile constituite în folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum și acțiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu în partea I sau a ÎI-a a cărții funciare cu privire la înscrierile făcute;
C. Partea a III-a referitoare la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate și sarcini care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz folosință, abitatie, servitutie în sarcina fondului aservit, ipotecă și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificare, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.
Datele din cartea funciară pot și redate și arhivate și sub formă de înregistrări pe microfilme și pe suporturi accesibile echipamentelor de prelurare automată a datelor. Acestea au aceleași efecte juridice și forță probatoare echivalentă cu înscrisurile în baza cărora au fost redate.
Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.
Radierea înscrierii dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale se va face în temeiul actului care exprimă consimțământul titularului la stingerea lor, cu excepția drepturilor care se sting la împlinirea termenului menționat în înscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor.
Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă sau în cazuri anume prevăzute de lege, decizia autorității administrative va înlocui actul.
Înscrierea unui drept se poate efectua numai:
a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale era înscris că titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută;
b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, și-a grevat dreptul dacă amandoua înscrierile se cer deodată.
Dacă mai multe persoane și-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar înscrierile nu s-au făcut cel din urmă îndreptățit va putea cere înscrierea dobândirilor succesive odată cu aceea a dreptului sau, dovedind prin înscrisuri originale întreg șirul actelor juridice pe care se întemeiază înscrierile.
Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale sunt opozabile față de terți, fără înscrierea în cartea funciară când provin din succesiune, accesiunea , vânzare silită și uzucapiune (posesia sub nume de proprietar sau un mod original de dobândirea dreptului de proprietate).Aceste drepturi se vor înscrie în prealabil dacă titularul înțelege să dispună de ele.
În aceleași condiții sunt opozabile față de terți și drepturile reale dobândite de stat și de orice persoană ,prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotărâri judecătorești.
Înscrierea provizorie în cartea funciară se face în cazul dobândirii unor drepturi afectate de o condiție suspensivă dau dacă hotărârea judecătorească pe care se întemeiază nu este definitivă și irevocabilă.


Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă s-a constatat că:
1. Înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;
2. Dreptul înscris a fost greșit calificat;
3. Nu mai sunt întrunite condițiile de existența a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;
4. Înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanță cu situația reală actuală a imobilului.
Acțiunea în rectificare sub rezervă prescripției dreptului material la acțiunea în fond, va fi imprescriptibilă.
Față de terțele persoane care au dobândit cu bună-credință în drept real prin donație sau legat, acțiunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 10 ani, socotiți din ziua când s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu excepția cazului în care dreptul material la acțiunea în fond nu s-a prescris mai înainte.
Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la biroul de carte funciară al judecătoriei și va de însoțită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere. Copia legalizată se va păstra în mapă biroului de carte funciară.
În cazul hotărârii judecătorești, se va prezența o copie legalizată cu mențiunea că este definitivă și irevocabilă.
Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu mențiunea datei și a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor.
Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată în același birou de carte funciară, drepturile de ipotecă și privilegiile vor avea același rang iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând că prin judecată să se hotareasca asupra rangului și asupra radierii încheierii nevalabile.


Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară.
În acest scop, va trimite cererea de înscriere a acestui act în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a două zi la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază de activitate se află imobilul în afară de cazul în care partea interesată și-a rezervat dreptul de a face diligențele necesare pentru înscriere.
Instanța judecătorească va transmite în termen de 3 zile hotărârea rămasă definitivă și irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază de activitate se află imobilul.
Instanța judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acțiunii privind desființarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.